Provozní řád kina Hvězda Přerov

1. Koupí vstupenky zákazník souhlasí s tímto provozním řádem.

2. Provozovatelem kina jsou Kulturní a informační služby města Přerova, nám. T.G.Masaryka 8, 750 02 Přerov, IČO 45180512.

3. Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k promítání filmových představení, pořádání školních představení a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.

4. Kino je způsobilé k promítání 35mm filmu a digitálních projekcí ve standardu DCP  se zvukovým záznamem DOLBY DIGITAL Theatre sound ve zvuku 5+1. Kapacita sálu kina je 399 míst. Minimální výši vstupného určuje distributor konkrétního filmu.

5. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50%). 50% sleva náleží také jedné osobě, která je doprovodem držitele ZTP/P průkazky. Držitel těchto průkazů je povinen je předložit na pokladně. Slevy nelze kombinovat.

6. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. Pokud se návštěvník nemůže z nějakého důvodu dostavit na představení, je povinnen zrušit svou rezervaci, případně si řeší přeprodání již zakoupené vstupenky sám. Storna provádíme jen ve výjimečných případech.

7. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nebo zakoupit online nejpozději 24 hodin před zahájením programu, poté propadají do volného prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu. Při internetové rezervaci nevzniká divákovi přednostní právo vyzvednutí této rezervace na pokladně na úkor ostatních diváků.

8. V případě uplatnění reklamace při neúspěšně provedené internetové rezervaci je nutné, aby zákazník předložil doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze reklamaci přijmout.

9. Na představení filmů mládeži nepřístupných, jakožto i při uplatnění jakékoliv slevy, je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku, či oprávnění využití slevy návštěvníka.

10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

11. Je zakázáno vstupovat do sálu s horkými a alkoholickými nápoji a vstupovat s materiály, u kterých hrozí rozbití, a tím i možnost zranění osob.

12. Je zakázán vstup do všech prostor kina se zvířaty. Tento zákaz se netýká asistenčních psů.

13. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí způsobené nevhodným zacházením je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

14. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit.

15. Zákonem č.496/2012 je do Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie je stanoveno, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1%. Tato částka je zahrnuta v ceně vstupenky.

16. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a žáky do kina dovedl.

17. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odcházejí, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.

18. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit v den představení v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut do poloviny své stopáže.

19. Ve filmovém sále je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení, jakožto i používání mobilních zařízení.

20. Pokud divák není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále a tuto skutečnost nahlásí pracovníkům kina, jsou tito pracovníci povinni neprodleně tuto skutečnost řešit a případně sjednat okamžitě nápravu.

21. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

Více ...

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.